«

»

Print this Įrašas

Priėmimo sąlygos
Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose yra 24 kolektyvai ir studijųos kuriuos lanko vidutiniškai per mokslo metus apie 800 vaikų ir mokinių.

1. Priėmimas į kolektyvus ir studijas vyksta mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 10 d. Nauji nariai gali būti priimami visus mokslo metus, jeigu pilnai nesukomplektuotos grupės. Priėmimas vykdomas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T-420 patvirtintą tvarką.

2. Į rūmų kolektyvus ir studijas priimami vaikai ir mokiniai nuo 4 iki 18 metų:

· 4-6 metų vaikai priimami į ankstyvojo meninio ugdymo grupes; jos sudaro ne daugiau 10 procentų visų įstaigos programų;

· 7-10 metų mokiniai priimami į pradinio meninio ugdymo grupes;

· 11-18 metų mokiniai priimami į pagrindinio meninio ugdymo grupes.

Jiems gali būti siūlomos ir tikslinės gabių vaikų ugdymo programos.

3. Priimant vaikus ir mokinius į specialiųjų gabumų ir gebėjimų reikalaujančias grupes (dainavimo, choreografijos, muzikos ir kt.) gali būti atliekama šių gebėjimų (klausos, koordinacijos, ritmikos, balso ir kt.) patikra.

4. Patikrą atlieka įstaigos vadovo įsakymu sudaryta specialistų komisija, kurios pirmininkas – programos vadovas.

5. Vaikai ir mokiniai į laisvalaikio rūmų kolektyvus ir studijas priimami direktoriaus įsakymu, pagal tėvų ar globėjų prašymus, kuriuose nurodyta : vaiko pavardė, vardas, asmens kodas, gyvenamoji vieta, tėvų ar globėjų adresas, darbovietė, kolektyvas, studija, kurią nori lankyti vaikas.

6. Prie prašymo pridedami šie dokumentai: gimimo liudijimo ar paso kopija, vaiko sveikatos būklės pažyma ( jei pasirinkta programa reikalauja fizinės ištvermės ir kt.), dokumentai, galintys pagrįsti mokėjimo už paslaugas lengvatas (jei tėvai ar globėjai jų pageidauja).

7. Tėvų ar globėjų prašymai priimami laisvalaikio rūmų raštinėje, registruojami specialioje registracijos knygoje.

8. Priimamų į laisvalaikio rūmų kolektyvus ir studijas vaikų ir mokinių tėvai ar globėjai supažindinami su mokėjimo įkainiais ir tvarka.

9. Priimtas į laisvalaikio rūmų kolektyvą ar studiją vaikas ar mokinys įrašomas į abėcėlinę knygą.

10. Kolektyvo ar studijos vienos grupės ( kurioje yra grupinis darbas) narių skaičius 12. Kai kuriose grupėse gali būti ir didesnis, jei leidžia darbo sąlygos.

11. Kolektyvų ir studijų grupėse, kur yra būtinas individualus darbas, narių skaičius mažesnis – 5,6 nariai.

Mokestis.

1. Rūmuose teikiamos paslaugos yra mokamos. Kolektyvo, studijos nario mokestis per mėnesį nuo 13 iki 50 Lt. Mokestį nustato Kauno miesto savivaldybės taryba.

2. Kolektyvų ir studijų nariai gali būti atleisti nuo mokesčio pagal atleidimo kriterijus. Atleistųjų gali būti iki 20 procentų nuo bendro visų kolektyvų ir studijų narių skaičiaus.

3. Atleidimo nuo mokesčių kriterijų sąrašą numato pedagogų taryba kartu su rūmų taryba. Kriterijų sąrašą tvirtina rūmų taryba. Dabar taikomi šie atleidimo nuo mokesčių kriterijai:

· Socialiai remtinų šeimų vaikai, pateikę pažymas iš socialinės rūpybos skyriaus, našlaičiai, pateikę tėvų mirties liudijimo kopiją, globotiniai, pateikę globos sprendimo kopiją.

· Vaikai, lankantys muzikos mokyklas, kolektyvo ar studijos vadovo teikimu, pateikę pažymas iš muzikos mokyklų.

· Konkursų, festivalių laureatai, parodų nugalėtojai, ypatingai nusipelnę kolektyvui vaikai, vadovo teikimu.

· Specialiųjų ugdymo įstaigų auklėtiniai, pagal pateiktą pažymą iš tos ugdymo įstaigos.

Aprūpinimas mokymo priemonėmis.

1. Kolektyvai ir studijos turi reikalingus muzikos instrumentus bei mokymo priemones, kaip fortepijonus, akordeonus, mušamuosius instrumentus, mikrofonus, garso grotuvus ir t. t.

2. Kolektyvų ir studijų repeticijoms reikalingą aprangą, apavą turi įsigyti patys lankytojai.

3. Mokymo priemones, kurios būtinos dailės, dizaino, keramikos užsiėmimas, kaip popierius, dažai ir t. t., įsigyja patys lankytojai.

Maitinimas, vežiojimas ir kitas aprūpinimas.

Rūmuose neorganizuojamas vaikų maitinimas bei jų vežiojimas į užsiėmimus.

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2008/12/03/primimo-slygos/