«

»

Print this Įrašas

Uždaviniai

 

 

Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų uždaviniai:

 

1. ugdyti vaikų asmenines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas per saviraiškos, pažinimo ir lavinimosi poreikių tenkinimą;

2. perteikti mokiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, tradicijas ir vertybes;

3. puoselėti prigimtines ugdytinio galias (intelektualines, emocijų, valios), lemiančias kūrybinę asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

4. lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;

5. sukurti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę, užtikrinti sveiką ir saugią ugdymosi aplinką;

6. teikti ugdymo turinį ir metodus, atitinkančius ugdymo tikslus, vaikų amžiaus raidos ypatumus, jų ugdymosi poreikius ir interesus, ugdymo srities specifiką;

7. spręsti mažiau galimybių turinčių, ypatingų poreikių, iškritusių iš švietimo sistemos vaikų, socialinės integracijos problemas;

8. ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrą, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;

9. teikti kokybišką ugdymą pagal įstaigoje parengtas neformaliojo ugdymo programas;

10. sudaryti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo erdvę, užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;

11. taikyti aktyviuosius ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio bei individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;

12. naudoti ugdymo priemones, skatinančias vaiko smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą;

13. teikti meninį ugdymą, puoselėjantį ir plėtojantį vaiko individualybę;

14. užtikrinti pagrindinio ugdymo darnią prigimtinių mokinio galių plėtotę, puoselėti jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą;

15. ugdyti mokinių meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

16. tenkinti ir skatinti mokinių saviraiškos poreikius, jų tobulėjimą, sudarant sąlygas dalyvauti Rūmų, miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;

17. ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;

18. puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nuostatą bei gebėjimą mokytis ir tobulėti;

19. sudaryti sąlygas visuomeninėms mokinių organizacijoms, miesto mokinių savivaldai, kitiems mokinių susivienijimams vystyti savo veiklą ir kūrybiškai bendrauti.

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2011/04/05/udaviniai/