«

»

Print this Įrašas

Pažangos ir pasiekimų vertinimas

Ugdymo turinio planavimas ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

 

1. Ugdymo turinys Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose planuojamas ir detalizuojamas Mokytojų tarybos nustatyta tvarka.

2. Studijų veiklos programas rengia studijų vadovai, VMLR metodinės tarybos teikimu jas tvirtina VMLR direktorė.

3. Studijų vadovai ugdymo turinį planuoja pagal programai skiriamų valandų skaičių.

4. Planuodamas ugdymo procesą studijos vadovas planuoja ir vertinimą, jį sieja su mokymosi tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus.

5. Vertinimo metodus studijų vadovai derina tarpusavyje, aptaria su mokiniais ir jų tėvais.

6. Apie mokymosi sėkmę mokinių tėvai žodžiu ar raštu informuojami VMLR nustatyta tvarka.

 

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2012/04/17/ugdymas/