Apie mus

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai (VMLR) – meninės krypties neformalaus ugdymo įstaiga. Tai atviras miesto visuomenei kūrybos ir kultūros židinys. Pagrindinės rūmų veiklos kryptys – meninio profilio kolektyvų ir studijų veiklos vystymas, laisvalaikio užimtumo renginių miesto vaikams ir moksleiviams organizavimas, koncertinių – kultūrinių programų miesto visuomenei vykdymas. Rūmuose sudaromos sąlygos ir galimybės 4 – 18 metų vaikų ir moksleivių saviraiškai, kūrybiškumui, prasmingam ir turiningam laisvalaikio užimtumui.

Vizija

Vaikų ir moksleivių neformalaus ugdymo, laisvalaikio, kūrybos, kultūros dominuojantis traukos centras, suteikiantis terpę nuolatiniam vaiko tobulėjimui, socializacijai, mokymuisi, sudarantis galimybę jam įsilieti į miesto, šalies bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Misija

Sudaryti galimybę kiekvienam ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikui ugdytis aplinkoje, atitinkančioje jo amžių, interesus ir gebėjimus, kurie įgalintų nuolat įgyti ir plėtoti jam būtinas kompetencijas, padėsiančias gyventi nuolat besikeičiančioje, įvairialypėje kultūrinėje terpėje.

Informaciją apie rūmų veiklą reglamentuojančius dokumentus teikia administracija sekretoriate bei skelbimų lentoje. Nusiskundimai gali būti pateikiami rūmų administracijai ar tiesiogiai rūmų direktorei raštiškai (pareiškimo forma) arba žodžiu.

Veiklos kryptys

 1. Kolektyvų ir studijų veiklos kokybės, meninės bei kūrybinės brandos užtikrinimas.
 2. Galimybių sudarymas aktyviam ir turiningam miesto vaikų ir mokinių laisvalaikiui.
 3. Socializacijos ir prevencijos programų vykdymas.
 4. Mokinių visuomeninių organizacijų ir savivaldų veiklos koordinavimas.
 5. Projektinės veiklos tobulinimas, sudarant palankesnes sąlygas socialiai apleistų ir neįgaliųjų vaikų integracijai.
 6. Rūmų bendruomenės telkimas švietimo politikos vykdymui.

Uždaviniai

 1. ugdyti vaikų asmenines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas per saviraiškos, pažinimo ir lavinimosi poreikių tenkinimą;
 2. perteikti mokiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, tradicijas ir vertybes;
 3. puoselėti prigimtines ugdytinio galias (intelektualines, emocijų, valios), lemiančias kūrybinę asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
 4. lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
 5. sukurti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę, užtikrinti sveiką ir saugią ugdymosi aplinką;
 6. teikti ugdymo turinį ir metodus, atitinkančius ugdymo tikslus, vaikų amžiaus raidos ypatumus, jų ugdymosi poreikius ir interesus, ugdymo srities specifiką;
 7. spręsti mažiau galimybių turinčių, ypatingų poreikių, iškritusių iš švietimo sistemos vaikų, socialinės integracijos problemas;
 8. ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrą, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;
 9. teikti kokybišką ugdymą pagal įstaigoje parengtas neformaliojo ugdymo programas;
 10. sudaryti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo erdvę, užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;
 11. taikyti aktyviuosius ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio bei individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;
 12. naudoti ugdymo priemones, skatinančias vaiko smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą;
 13. teikti meninį ugdymą, puoselėjantį ir plėtojantį vaiko individualybę;
 14. užtikrinti pagrindinio ugdymo darnią prigimtinių mokinio galių plėtotę, puoselėti jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą;
 15. ugdyti mokinių meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;
 16. tenkinti ir skatinti mokinių saviraiškos poreikius, jų tobulėjimą, sudarant sąlygas dalyvauti Rūmų, miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;
 17. ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;
 18. puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nuostatą bei gebėjimą mokytis ir tobulėti;
 19. sudaryti sąlygas visuomeninėms mokinių organizacijoms, miesto mokinių savivaldai, kitiems mokinių susivienijimams vystyti savo veiklą ir kūrybiškai bendrauti.

Akimirkos iš mūsų gyvenimo

Font Resize