Paslaugos

Mokiniai į Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmus priimami direktorės įsakymu, pagal tėvų/globėjų (rūpintojų) pateiktus prašymus bei sudarant neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartis. 

Tėvai norėdami iš sąrašų išbraukti savo vaiką (-us) kaip nelankantį (-čius) studijos (kolektyvo), turi informuoti studijos vadovą ir/ar  įstaigos administraciją dėl išbraukimo iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. 

Ugdytinių priėmimo tvarka

Dokumentai:

  1. Paslaugų sutartis su Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmais

Dėmesio: 1. Šią sutartį turite užpildyti 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 2. Lapus spausdinkite ant dvipusio A4 formato lapo.

2. Prašymas priimti į studijas

3. Prašymas išbraukti iš studijos

4. Prašymo bendra forma

5. Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio

6. Dėl pažymos išdavimo apie studijos lankymą 

Visas dokumentų formas galite rasti ir pas budintį I a., o užpildę jas palikti 203 kab. sekretoriate arba budinčiam.

VMLR vykdomų NVŠ programų įkainiai

TĖVELIŲ DĖMESIUI!!! Mokėdami už studijos (kolektyvo) lankymą, prašome BŪTINAI mokėjimo paskirtyje nurodyti TEISINGĄ MOKĖTOJO KODĄ. Kitu atveju centralizuotos buhalterijos programa gali neužskaityti mokėjimo pavedimo.

Pavedimai atliekami į AB Luminor banko atsiskaitomąją sąskaitą nr. LT724010042501857133

Dėl atlyginimo dydžio už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamas papildomas paslaugas nustatymo priedas (2016-05-24, Nr. T-266)

VMLR neformaliojo švietimo paslaugų įkainiai

Mokesčių lengvatos skyrimo tvarka

Mokesčių tvarkos aprašo pakeitimas

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas

Tėvų apeliavimo teisės

Numatomas priimamų mokinių skaičius įstaigoje – 700 mokinių.

Font Resize