Paslaugos, paslaugų mokesčiai

Mokiniai į Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmus priimami direktorės įsakymu, pagal tėvų/globėjų (rūpintojų) pateiktus prašymus bei sudarant neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartis.

Mokinių priėmimo tvarkos aprašas

Dokumentai:

1. Paslaugų sutartis su Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmais

Dėmesio: 
1. Šią sutartį turite užpildyti 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
2. Lapus spausdinkite ant dvipusio A4 formato lapo.

2. Prašymas priimti į studijas, kolektyvus

3.Prašymas išbraukti

4. Prašymo bendra forma

5. Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio

6. Dėl pažymos išdavimo apie studijos lankymą

Visas dokumentų formas galite rasti ir pas budintį I a., o užpildę jas palikti 203 kab. sekretoriate arba budinčiam.

VMLR KOLEKTYVŲ IR STUDIJŲ MOKESČIAI

Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. T – 461 „Dėl atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

VMLR neformaliojo švietimo paslaugų įkainiai

Mokesčių lengvatos skyrimo tvarka

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas

Tėvų apeliavimo teisės

Numatomas priimamų mokinių skaičius įstaigoje – 900 mokinių

Font Resize