Darbo užmokestis

Informuojame, kad darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka perskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos raštus „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 nuostatų“ (2017-01-26 Nr. SR-381) ir „Dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ (2017-01-13 Nr. (11.10-53) SD-289).

Priimtas Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (2017 m. sausio 17 d. XIII-198). Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal šio įstatymo 5 priedą. Kitiems darbuotojams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 1-4 priedus. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio.

Informacija naujinama…

Font Resize